Totaal Installatie De Ruijter BV

Loubergweg 48
6960 AA Eerbeek

0313 - 653 049
info@deruijterinstallatie.nl

Privacyverklaring De Ruijter Installadebedrijf BV

 

Artikel 1. Wettelijke kaders voor de verwerking van persoonsgegevens

De Ruijter Installatiebedrijf BV is een onderneming gericht op het verrichten van werkzaamheden op het gebied van verwarming, klimaatbeheersing, W-installaties, elektrotechniek en daktechniek. Mei betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van De Ruijter Installatiebedrijf BV gelden de volgende wettelijke kaders:

De Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen.- A VG);

-    De Uitvoeringswet Algemene verordening Gegevensbescherming (hierna le noemen.’ UAVG).

 

Artikel 2. Omschrijving persoonsgegevens

De Ruijter Installatiebedrijf BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van De Ruijter Installatiebedrijf BV en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan De Ruijter Installatiebedrijf BV heeft verstrekt. De Ruijter Installatiebedrijf BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw e- mailadres, uw betalingsgegevens en uw IP-adres.

 

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt en alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Uw persoonsgegevens kunnen door De Ruijter Installatiebedrijf BV worden verwerkt voor: het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u, om het adres voor de levering van producten vest te stellen, het adres voor de uitvoering van de werkzaaamheden vast te

stellen, de betaling te laten plaatsvinden, u op de hoogte te houden van de voortgang van de overeenkomst, om de diensten/bedrijfsactiviteiten van De Ruijter Installatiebedrijf BV ie optimaliseren en om de relatie met u (als klant) te onderhouden.

 

Artikel 4. Bewaartermijn persoonsgegevens

De Ruijter Installatiebedrijf BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen, waarvoor uw persoonsgegevens in eerste instantie zijn verzameld, te realiseren (zie artikel 3). Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan 7 jaar worden bewaard (afgaande op de termijn die de Belastingdienst stelt op het bewaren van administratie).

 

Artikel S. Verwerking persoonsgegevens met derden

De Ruijter Installatiebedrijf BV verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De Ruijter Installatiebedrijf BV kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals een monteur of producent om de installatie uit te laten voeren, een postorderbedrijf om de gekochte producten op het door u opgegeven adres te laten bezorgen en aan een betalingsverwerker om de betaling, voor de gekochte producten, te laten plaatsvinden.

 

Artikel 6. Beveiliging persoonsgegevens

De Ruijter Installatiebedrijf BV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk: uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en alleen voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Daarbij draagt De Ruijter Installatiebedrijf BV zorg voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens. De Ruijter Installatiebedrijf BV beschermt de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met De Ruijter Installatiebedrijf BV (zie artikel 11 voor de contactgegevens).

 

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

De Ruijter Installatiebedrijf BV honoreert alle rechten van u als betrokkene. De betrokkene is de natuurlijke persoon op wie de verwerkte of de ie verwerken persoonsgegevens betrekking hebben. De AVG heeft mede als doelstelling om de betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Om deze bescherming en een eerlijke verwerking van de persoonsgegevens te waarborgen, biedt de AVG de betrokkene een aantal rechten die de betrokkene tegen de verwerkingsverantwoordelijke (in dit geval De Ruijter Installatiebedrijf BV), kan uitoefenen, dan we1 inroepen.

 

De betrokkene heeft het recht op informatie over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op inzage in zijn/haar persoonsgegevens, het recht op correctie, rectificatie of aanvulling van eventuele onjuiste persoonsgegevens, het recht op verwijdering van de persoonsgegevens (“het recht om vergeten te worden”), het recht op beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht op overdracht van zijn/haar persoonsgegevens (“dataportabiliteit”), het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

 

U kunt een verzoek om één van de hierboven genoemde rechten geldend te maken indienen door een e-mail te sturen naar info@deruijterinstallatie.nl. De Ruijter Installatiebedrijf BV zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

Artikel 8. Cookies

De Ruijter Installatiebedrijf BV maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Ruijter Installatiebedrijf BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Bij uw eerste bezoek aan de website heeft De Ruijter Installatiebedrijf BV u al geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en heeft De Ruijter Installatiebedrijf BV uw toestemming gevraagd voor het plaatsen van de cookies.

 

8. I  Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op de website van De Ruijter Installatiebedrijf BV adverteren of dat zij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen

cookies. Deze cookies zijn niet door De Ruijter Installatiebedrijf BV te beïnvloeden.

 

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt De Ruijter Installatiebedrijf BV gebruik van analytics diensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsd iensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan De Ruijter Installatiebedrijf BV verstrekt. De Ruijter Installatiebedrijf BV krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar producten zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analytics dienst deze informatie aan derden verstrekken.

 

3 Tracking cookies

De Ruijter Installatiebedrijf BV maakt op haar website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van uw surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie op uw apparaat geplaatst met een uniek nummer. De cookies maken het mogelijk om uw apparaat te herkennen als u na een bezoek aan de website van De Ruijter Installatiebedrijf BV naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het voor De Ruijter Installatiebedrijf BV mogelijk om u op die andere website advertenties te tonen. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e- mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk zijn voor u.

Functionele cookies

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen worden onthouden (bijvoorbeeld de taal waarin een bezoeker de website wil lezen). De functionele cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Afmelden cookies

U kunt u afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling op ieder device en/of iedere browser uitvoeren.

 

Artikel 9. Wijziging Prlvacyverklaring

De Ruijter Installatiebedrijf BV behoudt het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van De Ruijter Installatiebedrijf BV worden gepubliceerd: www.deruijterinstallatie.nl.

 

Artikel 10 Vragen en/of klachten

Mocht u een vraag en/of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover direct contact opnemen met De Ruijter Installatiebedrijf BV. Naast het recht om een klacht in te dienen bij De Ruijter Installatiebedrijf BV, heeft u ook a]tijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van prvacybescherming: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag, 070- 888 5000.

 

Artikel 11. Contactgegevens De Ruijter Installatiebedrijf BV Bedrijfsnaam: De Ruijter Installatiebedrijf BV    KvK-nummer: 08016330

Adres: Loubergweg 48    E-mail: info@deruijterinstallatie.nl Postcode en plaats: 6961 EK Eerbeek    Website.' www.deruijterinsta11atie.nl